Recipe Courtesy of Chef Stephen Lyons, Matchbox Restaurant